A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik spedytor

Opublikowano w Kierunki kształcenia

    Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
 • monitorowania przebiegu procesu transportowego.

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

- Podjęcie pracy zawodowej w:

 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
 • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

               

Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk

Opublikowano w Kierunki kształcenia

          Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  

 Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

K1 - A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania - Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności doboru sposobu zaopatrzenia materiałowego oraz systemów informatycznych do procesu produkcji. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów produkcyjnych oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

 K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych -  Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym.

 K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych - Niezbędne do uzyskania trzeciej kwalifikacji są umiejętności rozróżniania zadań poszczególnych jednostek gospodarczych. Organizacja przepływu zasobów informacji oraz przestrzeganie zasad gospodarowania odpadami. Uczeń rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego, a także przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych.

          Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy,
 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
 • logistyka w procesach produkcji,
 • zapasy i magazynowanie,
 • dystrybucja,
 • procesy transportowe w logistyce,
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,
 • pracownia planowania produkcji i dystrybucji,
 • pracownia usług transportowo-spedycyjnych,
 • pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

 Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 Możliwości zatrudnienia absolwentów

         Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

 

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

K1 - A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania - Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności doboru sposobu zaopatrzenia materiałowego oraz systemów informatycznych do procesu produkcji. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów produkcyjnych oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

 

K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych -  Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym.

 

K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych - Niezbędne do uzyskania trzeciej kwalifikacji są umiejętności rozróżniania zadań poszczególnych jednostek gospodarczych. Organizacja przepływu zasobów informacji oraz przestrzeganie zasad gospodarowania odpadami. Uczeń rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego, a także przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych.

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy,
 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
 • logistyka w procesach produkcji,
 • zapasy i magazynowanie,
 • dystrybucja,
 • procesy transportowe w logistyce,
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,
 • pracownia planowania produkcji i dystrybucji,
 • pracownia usług transportowo-spedycyjnych,
 • pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

 

 

Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. KZL w LUBANIU

 Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby chętnych po zakończeniu naboru.

 Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:     

Przedmiot

TYP SZKOŁY

LJ

LW

TG

TH

TI

TK

TL

TR

BS

 

j. polski

X

X

X

X

X

X

X

X

X

j. obcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

matematyka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemia

 

 

X

 

 

X

 

 

 

geografia

X

X

 

X

 

 

X

 

 

informatyka

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 Ilość punktów za oceny z wybranych przedmiotów

 

Dodatkowo gimnazjalista może otrzymać maksymalnie

 28 punktów

 za udokumentowane na świadectwie:

  

 

 Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych

do poszczególnych typów szkół

 

Typ szkoły

LJ

LW

TG

TH

TI

TK

TL

TR

BS

Liczba punktów

90

90

60

60

60

60

60

60

40

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2017/2018

dla absolwentów gimnazjów

Drukuj

3-letnie liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia

Opublikowano w Kierunki kształcenia

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie maja rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty:

- ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, które rozszerza zagadnienia z pierwszej pomocy; zwiększona liczba godzin dydaktycznych, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczono na realizację zagadnień z tego przedmiotu mające na celu współdziałanie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i promocji zdrowia wśród młodzieży;

- biologia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię medyczna;

- chemia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu przygotowania młodzieży ma studia medyczne.

 Podstawowym celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła umożliwia ponadto:

- przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wyższych na kierunkach medycznych;

- zdobywanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów:

     * ratownika WOPR,

     * instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.

- ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymanie tytułu ratownika.

Młodzież przez trzyletni okres nauki szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktorów z sekcji ratownictwa medycznego, która stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej "Baryt" w Stanisławowie i realizuje zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego. Jest również organizatorem szkoleń, ćwiczeń i treningów specjalistycznych dla współpracujących grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Ratownictwo medycznego to zawód z przyszłością. Nauka w tej klasie obejmować będzie:

- pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,

- zarys medycyny ratunkowej i katastrof,

- zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia,

- etyka zawodowa, prawo i przepisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

- promocja zdrowia

- sposoby alarmowania.

               Nauka w Liceum Ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji na różnych kierunkach. Absolwenci klasy o profilu ratownictwo-medyczne otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych w szczególności: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo i inne równie atrakcyjne.

Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.

Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w zajęciach ogólnokształcących i zawodowych podzielonych według nowej podstawy programowej na:


1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym :

 • Technologia gastronomiczna
 • Podstawy żywienia i higieny
 • Obsługa konsumenta
 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Język obcy zawodowy
 • Przedsiębiorstwo gastronomiczne

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym :

 • Zajęcia praktyczne
 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia podstaw żywienia i higieny
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Wykorzystanie sprzętów zakładu gastronomicznego

 

Wiedza zdobyta na zajęciach teoretycznych i doświadczenie na zajęciach praktycznych pozwala na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomu technika organizacji usług gastronomicznych. Dla technika żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono dwie kwalifikacje właściwe dla zawodu :

 • T.6 Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

W cyklu kształcenia uczniowie na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nabywają umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, ponadto wykonują zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu oraz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.