A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik informatyk

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – Technik Informatyk. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w zajęciach ogólnokształcących i zawodowych.

 W roku szkolnym 2012/2013 zmienia się podstawa programowa dla szkolnictwa zawodowego, co należy rozumieć jako przekształcenie dotychczasowych zestawów celów kształcenia i treści nauczania. Cele kształcenia dla zawodu technik informatyk zakwalifikowano do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego (E). Efekty kształcenia właściwe dla zawodu technika informatyka zostały zawarte w 3 wyodrębnionych kwalifikacjach:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.


Szczegółowy opis można odszukać pod adresem:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=35120

 W celu uzyskania tytułu technika informatyka należy zdać egzamin z każdej kwalifikacji (potwierdzony certyfikatem). Nowa podstawa prog. będzie niewątpliwie wyzwaniem dla wszystkich szkół zawodowych w naszym kraju. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu nie boi się "nowego", ponieważ dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną i sprzętową - 5 nowoczesnych sal informatycznych, tablice multimedialne itp. Wśród kadry nauczycielskiej są egzaminatorzy egzaminów zawodowych z kwalifikacji (nowa podstawa programowa) - dzięki czemu nasi nauczyciele przedmiotów informatycznych są doskonale zorientowani w nowych treściach nauczania.

Korzystając z oferty edukacyjnej naszej placówki macie Państwo gwarancję zdobycia solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej - co z pewnością przełoży się na rozwój Państwa przyszłej kariery zawodowej.

NAUCZYCIELE INFORMATYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH w ZSP im. KZL SĄ DOSKONALE PRZYGOTOWANI DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ!